Untitled Document
Corporate

Media Centre

Announcement

Revision of Alliance SavePlus Account/-i rate January 2023 / Penyemakan Semula Kadar Akaun Alliance SavePlus/-i Januari 2023

Dear Valued Customers,

Please be informed that effective 13 January 2023, the interest/profit rate for Alliance SavePlus Account/-i will be revised accordingly with details as follows:
Account Balances (RM) Current Rate New Rate with effect from 13 Jan 2023
0 – 20,000 0%p.a. 0%p.a.
20,001 – 50,000 0.95%p.a. 0.95%p.a.
50,001 – 200,000 1.55%p.a. 1.55%p.a.
200,001 – 500,000 2.60%p.a. 2.60%p.a.
500,001 – 10,000,000 2.75%p.a. 2.75%p.a.
Above 10,000,000 1.25%p.a. 2.75%p.a.

Notes:
  1. Interest/profit rate payout is based on total account balances.
  2. The rates stated above are for Alliance SavePlus Account-i that is based on the Shariah concept of Commodity Murabahah (Tawarruq). For Alliance SavePlus Account-i that is based on Qard contract, the rate shall be based on historical hibah rate and paid solely based at the Bank’s discretion.
  3. Any hibah (gift) made by the bank to the customer for Qard based accounts is solely based on the bank’s discretion, as per the bank’s internal policy. The disclosure on the hibah to the customer is based on historical information and shall not be construed in any way as an indicative or prospective rate.
For more information, please contact our Customer Service at +603-5516 9988.

Deposit products are protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor.

Thank You.
 


-----------------------------------------------------------
 


Pelanggan Yang Dihormati,

Harap maklum bahawa berkuat kuasa 13 Januari 2023, kadar faedah/keuntungan untuk Akaun Alliance SavePlus/-i akan disemak sewajarnya dengan butiran seperti berikut:
Jumlah (RM) Kadar Semasa Kadar Terbaru berkuatkuasa 13 Jan 2023
0 – 20,000 0% setahun 0% setahun
20,001 – 50,000 0.95% setahun 0.95% setahun
50,001 – 200,000 1.55% setahun 1.55% setahun
200,001 – 500,000 2.60% setahun 2.60% setahun
500,001 – 10,000,000 2.75% setahun 2.75% setahun
Melebihi 10,000,000 1.25% setahun 2.75% setahun

Nota:
  1. Pembayaran kadar faedah/keuntungan berdasarkan jumlah baki akaun.
  2. Kadar di atas adalah untuk Akaun Alliance SavePlus-i yang berdasarkan konsep Syariah Komoditi Murabahah (Tawarruq). Untuk Akaun Alliance SavePlus-i yang berdasarkan kontrak Qard, kadarnya hendaklah berdasarkan kadar hibah sejarah dan dibayar semata-mata mengikut budi bicara Bank.
  3. Sebarang hibah (pemberian) yang dibayar oleh bank kepada pelanggan untuk akaun berasaskan Qard adalah berdasarkan budi bicara bank, mengikut polisi dalaman bank. Pendedahan mengenai hibah kepada pelanggan adalah berdasarkan maklumat terdahulu dan tidak boleh ditafsirkan dalam apa-apa cara sebagai kadar indikatif atau prospektif.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di +603-5516 9988.

Produk deposit dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit.

Terima kasih.
SHARE & PRINT