Alliance Bank BizSmart Challenge. Inspiring new leaders.

Isi borang permohonan dalam talian di bawah:
Permohonan dalam salinan cetak tidak akan diterima.

*Mandatory Fields

*Ruangan Wajib Diisi

GENERAL DETAILS

BUTIRAN AM

Nama Syarikat * : (contoh: ABC Sdn Bhd)

Nombor Pendaftaran Syarikat * :

Jenis Perniagaan * :

Tahun Beroperasi (mestilah antara 12 bulan dan 5 tahun) * :

Nama Pegawai Bertanggungjawab * : (contoh: John Smith)

No. Telefon Pegawai Bertanggungjawab* : (contoh: 0121234567)

Alamat E-mel * : (contoh: johnsmith@abc.com)

BUSINESS OVERVIEW

TINJAUAN PERNIAGAAN

Dokumen Sokongan (Opsyenal) (Had 20Mb)

Muat turun templat Tinjauan Perniagaan dan muat naik setelah selesai.

[ Download / Muat turun ]

Lampirkan dokumen yang berkaitan untuk menyokong aplikasi anda (Had 20Mb).


 

*Lengkapkan Tinjauan Perniagaan untuk mempunyai peluang yang lebih tinggi ke pusingan seterusnya.


*By submitting this form, I declare that all information herein is true, correct and complete and I have not withheld any particulars which might prejudice my application. I hereby confirm and declare that I have read and understood the Terms and Condition pertaining to the Alliance Bank Eco World BizSmart Challenge and Notice and Choice Principle Statement

*Dengan menyerahkan borang ini, saya mengaku bahawa segala maklumat yang terkandung adalah benar, betul dan lengkap dan saya tidak menyembunyikan sebarang maklumat yang mungkin menjejaskan permohonan saya. Saya dengan ini ingin mengesahkan dan mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Terma dan Syarat berhubung Alliance Bank Eco World BizSmart Challenge dan Notis serta Kenyataan Prinsip Pilihan

I/We hereby further give consent and authorise Alliance Bank to disclose any information concerning me/us, my/our affairs and/or facilities, accounts, products and/or services for the purposes of strategic alliances, cross selling, marketing, and promotions, to other departments and/or units within the Bank, other companies in the Alliance Bank¹ and/or its agents and third parties (excluding information relating to my/our affairs or accounts) as the Bank may deem fit.

Saya/Kami dengan ini selanjutnya memberi kebenaran dan membenarkan Alliance Bank untuk mendedahkan sebarang maklumat berkaitan saya/kami, urusan saya/kami dan/atau kemudahan, akaun, produk dan/atau perkhidmatan untuk tujuan perikatan strategik, jualan silang, pemasaran dan promosi , untuk jabatan dan/atau unit lain dalam Bank, syarikat-syarikat lain dalam Alliance Bank¹ dan/atau ejen-ejennya dan pihak ketiga (kecuali maklumat berkaitan dengan urusan atau akaun saya/kami) yang pihak Bank anggap sesuai.

For avoidance of doubt, the consent given herein shall supersede all prior/previous consent(s) given by me/us to any other entities within Alliance Bank.

Untuk mengelakkan keraguan, kebenaran yang diberikan di sini akan menggantikan semua persetujuan sebelum/selepas yang diberikan oleh saya/kami kepada mana-mana entiti lain dalam Alliance Bank.

¹Alliance Bank herein refers to Alliance Bank Malaysia Berhad and its wholly- owned subsidiaries, Alliance Investment Bank Berhad and Alliance Islamic Bank Berhad.

¹Alliance Bank di sini merujuk kepada Alliance Bank Malaysia Berhad dan subsidiari milik penuhnya, Alliance Investment Bank Berhad dan Alliance Islamic Bank Berhad.